PDF_utf8_to_utf16

Convert string from UTF-8 to UTF-16

Description

string PDF_utf8_to_utf16 ( resource $pdfdoc , string $utf8string , string $ordering )

Converts a string from UTF-8 format to UTF-16.