PDF_utf16_to_utf8

Convert string from UTF-16 to UTF-8

Description

string PDF_utf16_to_utf8 ( resource $pdfdoc , string $utf16string )

Converts a string from UTF-16 format to UTF-8.