PDF_delete_textflow

Delete textflow object

Description

bool PDF_delete_textflow ( resource $pdfdoc , int $textflow )

Deletes a textflow and the associated data structures.