PDF_utf32_to_utf16

Convert string from UTF-32 to UTF-16

Description

string PDF_utf32_to_utf16 ( resource $pdfdoc , string $utf32string , string $ordering )

Converts a string from UTF-32 format to UTF-16.